1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Lemmikki- ja showkesyrotat ry ja sen kotipaikka on Turku.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Yhdistyksen tarkoituksena on saattaa yhteen kesyrottaharrastajia, syventää jäsenistönsä tietoa kesyrottien oikeasta ja asiallisesta hoidosta, hälventää ennakkoluuloja rottien lemmikkinä pitoa ja kasvattamista kohtaan, sekä ylläpitää suhteita muiden maiden kesyrottayhdistyksiin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kesyrottanäyttelyitä, lajiesittelyjä ja jäsentapahtumia sekä koulutustoimintaa. Yhdistys vastaa kesyrottien rotumääritelmien ylläpidosta. Yhdistys voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi halutessaan periä jäsenmaksuja, joitten vuosittaisesta suuruudesta päättää syyskokous. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta sekä toimeenpanna asiallisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys on Suomen kani- ja jyrsijäliitto ry:n jäsen. Yhdistyksen toiminta-alue on koko maa.

3 § JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kesyrotista kiinnostuneet henkilöt. Jäsen voi olla joko vuosi-, nuoriso-, perhe-, tai
kasvattajajäsen.

Vuosijäsen: Hallitus voi hyväksyä vuosijäseneksi yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneen 15 vuotta täyttäneen henkilön. Vuosijäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää syyskokous.

Nuorisojäsen: Nuorisojäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka ei ole täyttänyt 15 vuotta. Täytettyään 15 vuotta hän voi suostumuksellaan siirtyä hallituksen hyväksyvästä päätöksestä vuosijäseneksi. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta ja hän maksaa syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

Perhejäsen: Hallitus voi hyväksyä perhejäseneksi henkilön, jonka ruokakunnassa on jo vähintään yksi vuosi- tai kasvattajajäsen. Alle 15 vuotiaalla perhejäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Perhejäsen maksaa syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

Kasvattajajäsen: Hallitus voi hyväksyä kasvattajajäseneksi henkilön, jolla on Suomen kani- ja jyrsijäliitto ry.:n myöntämä kasvattajanimi kesyrotille. Kasvattajajäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää syyskokous.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksen nojalla, jos hän toimii yhdistyksen tarkoitusperien tai sääntöjen vastaisesti, tai on erotettu Suomen kani- ja jyrsijäliitto ry:n alaisesta yhdistyksestä tai hänellä on voimassaoleva eläintenpitokielto. Jäsenedut päättyvät automaattisesti, mikäli jäsenmaksua ei ole suoritettu kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä.

4 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, sihteeri ja neljä (4) – kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri valitaan kalenterivuodeksi. Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroiset ratkaisee arpa, sen jälkeen eroaminen tapahtuu vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

6 § TILIT
Yhdistyksellä on yksi syyskokouksessa valittu toiminnantarkastaja sekä yksi varatoiminnantarkastaja. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta sähköisenä jäsenkirjeenä, joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen julkaisemassa jäsenjulkaisussa. Kokouskutsun mukaan liitetään esityslista. Kokouksessa ei voida tehdä päätöstä muista kuin kokouskutsussa mainituista asioista. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua ja syyskokous loka-joulukuussa. Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen hallituksen katsoessa siihen olevan aihetta, kun kokous niin päättää tai kun yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii hallitukselta määrätyn asian käsittelemistä varten. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella vuosi- ja kasvattajajäsenellä ja 15 vuotta täyttäneellä perhejäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

8 § YHDISTYSKOKOUKSESSA PÄÄTETTÄVÄT ASIAT
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitetään tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus sekä toiminnantarkastajan lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä sekä toimintakertomuksen vahvistamisesta.
 7. Hallituksen esittämät tai muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 8. Kokouksen päätös.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitetään toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle.
 6. Päätetään toimintasuunnitelman hyväksymisestä.
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 8. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
 9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 10. Päätetään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 11. Päätetään näyttelymaksut seuraavalle kalenterivuodelle.
 12. Hallituksen esittämät tai muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 13. Kokouksen päätös.

Yhdistyksen jäsenillä on aloitteenteko-oikeus yhdistyksen kokouksissa. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle neljä (4) viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua reaaliaikaisesti teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisen järjestelyistä, tekniikasta ja sen toimimisesta sekä kustannuksista vastaa osallistuja itse. Kullakin etäyhteyttä käyttävällä pitää olla oma laite etäyhteyden käyttöön.

9 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN TAI LAKKAUTTAMINEN
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista toisen on oltava sääntömääräinen jäsenkokous. Kokouksien välillä on oltava ainakin kuukausi. Purkautumispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkamisen jälkeen varat luovutetaan purkamisesta päättävän jäsenkokouksen päätöksen mukaisesti eri eläinsuojeluyhdistyksille.

10 § MUUTOIN NOUDATETTAKOON MITÄ YHDISTYSLAISSA SÄÄDETÄÄN.