PDF

In English

Lemmikki- ja showkesyrotat ry:n näyttelysäännöt

YLEISTÄ

Näitä sääntöjä noudatetaan Lemmikki- ja showkesyrotat ry:n (jäljempänä LSK ry) järjestämissä kesyrottanäyttelyissä sekä LSK ry:n hyväksymissä muiden yhdistysten järjestämissä näyttelyissä.  

NÄYTTELYIDEN TARKOITUS

Näyttelyt antavat kesyrottaharrastajille mahdollisuuden jakaa tietoa ja kokemuksia keskenään. Näyttelyissä jaetaan neuvoja kesyrottien hoitoon ja huolenpitoon liittyen. Kasvattajille näyttelyt tarjoavat tilaisuuden vertailla jalostustyön tuloksia ja arvioida jalostusmateriaalia.

Kesyrottien hyvinvoinnin on oltava näyttelyissä aina etusijalla.

NÄYTTELYT

 Näyttelyissä voidaan järjestää ulkomuotoluokat, lemmikkiluokat, agilityluokat sekä muuta näyttelytoimintaa. Näyttelyssä kesyrotta voi osallistua kaikkiin edellä mainittuihin luokkiin. Ulkomuotoluokkaan hyväksytään turkkimuunnokset sileäkarvainen ja rex. Lemmikki- ja agilityluokkiin hyväksytään 15.8.2022 lähtien turkkimuunnokset sileäkarvainen, rex, harley, velveteen ja teddy. 

Kääpiökesyrotat hyväksytään lemmikki- ja agilityluokkiin 1.11.2022 alkaen.

Näyttelykutsu on julkaistava viimeistään 6 viikkoa ennen näyttelypäivää LSK ry:n kotisivuilla. Näyttelykutsussa on mainittava päivämäärä, paikka, näyttelyn alkamisaika, järjestettävät luokat, arvostelevat tuomarit, maksutiedot ja -ohjeet, ilmoittautumisten vastaanottaja ja yhteyshenkilö. 

LSK ry voi myöntää muille yhdistyksille oikeuden järjestää näyttelyitä LSK ry:n säännöillä, jolloin kyseisessä näyttelyssä rekisteröintioikeuden saaneet rotat ovat oikeutettuja LSK ry:n rekisteröintiin sekä LSK ry:n myöntämiin titteleihin. Näyttelyanomukset tulee lähettää sähköpostitse viimeistään kahta kuukautta ennen näyttelypäivää LSK ry:n hallitukselle. Anomuksesta tulee käydä ilmi vähintään seuraavat asiat: päivämäärä, paikka, järjestettävät luokat ja yhteyshenkilö. Näyttelyiden tulokset tulee toimittaa LSK ry:lle kahden viikon kuluessa näyttelyn pitämisestä.

TUOMARIT

Arvostelevan tuomarin pitää olla Suomen Kesyrottayhdistys ry:stä 29.3.2021 mennessä valmistunut tai 29.6.2021 jälkeen LSK ry:n kouluttama tuomari. Tuomarin pitää olla LSK ry:n jäsen, poislukien ulkomaisten lajiyhdistysten kouluttamat ja hyväksymät tuomarit. Tuomari ei saa arvostella omistamaansa, perheenjäsenensä omistamaa tai tuomarin kanssa samalla kasvattajanimellä kasvattavan henkilön omistamaa eläintä. Lista hyväksytyistä kotimaisista tuomareista löytyy LSK ry:n kotisivuilta. 

ILMOITTAUTUMINEN NÄYTTELYYN

LSK ry:n järjestämiin näyttelyihin eläimet ilmoitetaan sähköisessä muodossa kotisivuilla olevan ohjeen mukaan. Näyttelymaksujen pitää olla maksettuna eläintä ilmoitettaessa ja kuitti tulee toimittaa ilmoittautumisten mukana. Järjestävä yhdistys saa päättää mahdollisten jälki-ilmoittautumisten vastaanottamisesta. 

Ilmoittaessaan kesyrotan näyttelyyn näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä sekä suostuu siihen, että hänen ilmoittautumislomakkeessa antamansa kasvattaja- ja omistajatiedot saa julkaista näyttelyluettelossa sekä kotisivuilla ja muissa vastaavissa LSK ry:n julkaisuissa.

ILMOITTAUTUMISMAKSUT

Ilmoittautumismaksut hoidetaan järjestävän yhdistyksen näyttelykutsussa ilmoitetulla tavalla.

Ilmoittautumismaksut palautetaan, mikäli näyttely perutaan, näyttelyilmoittautuminen on lähetetty viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, eläimen omistaja kutsutaan tuomaroimaan sitä luokkaa, johon kyseinen eläin on ilmoitettu. Ilmoittautumismaksut palautetaan tuomarinvaihdoksen sattuessa ja näyttelykutsussa varalla olleen tuomarin estyessä, mikäli omistaja sitä ennen näyttelyn alkua vaatii.

Ilmoittautumismaksua ei palauteta, mikäli 

  • näyttelyyn ilmoitettu eläin tai sen omistaja on sairastunut
  • eläin hylätään näyttelyssä
  • eläintä ei ole numeroitu sen arvosteluvuoron tullessa, eikä sitä näin ollen löydetä arvosteltavaksi 
  • eläintä ei erota toisesta samassa näyttelyboksissa olevasta eläimestä, eikä omistajaa tai tämän nimeämää yhteyshenkilöä ole tavoitettu.
  • eläin ei ole saatavilla kohtuullisen ajan kuluessa sen arvosteluvuoron tullessa (toisessa luokassa arvosteltavana oleva eläin katsotaan olevan saatavilla) 

NÄYTTELYYN OSALLISTUMINEN

Näytteilleasettajat ovat velvollisia saapumaan näyttelypaikalle hyvissä ajoin ennen kutsussa ilmoitettua arvostelun alkamisaikaa.

Näyttelyyn osallistuminen ei vaadi rekisterinumeroa missään luokassa.

Näyttelyyn ei saa osallistua eläin, joka on sairas, vihainen tai jossa on ulkoloisia. Eläin ei myöskään saa olla kantava tai imettää poikasia. Alle kahden kalenterikuukauden ikäinen eläin ei voi osallistua näyttelyyn. 

Näyttelyyn osallistuvan eläimen tulee olla käsiteltävissä.

Eläimen turkkia ei saa käsitellä aineilla, jotka muuttavat sen alkuperäistä laatua tai väriä. Eläimellä ei saa olla selkeitä kaljuja kohtia (pois lukien rex-rotat, joilla iän myötä turkki saattaa ohentua). Kesyrottien trimmaaminen ja muu turkin vastaava käsittely on kiellettyä. Muutos astuu voimaan 1.1.2024

Eläimeltä ei saa puuttua ruumiinosia tai olla epämuodostumia, kuten selkeä häntäknikki.

Eläimen tuo näyttelyyn sen omistaja tai omistajan nimeämä henkilö. Mikäli omistaja tai hänen nimeämänsä henkilö ei ole paikalla näyttelyssä tai poistuu näyttelypaikalta näyttelypäivän aikana, hänen tulee jättää puhelinnumero, josta hänet tavoittaa tarvittaessa.

Mikäli eläimeltä löytyy terveyteen tai ulkoloisiin liittyviä mahdollisesti muihin näyttelyn eläimiin tarttuvia hylkääviä virheitä, eläimen omistajalle tai tämän nimeämälle yhteyshenkilölle ilmoitetaan asiasta. Näyttelystä suljetut eläimet tulee pitää näyttelyboksissa ja erillään muista eläimistä näyttelypäivän ajan.

Ulkoloisia löytänyt tuomari on oikeutettu sulkemaan näyttelystä myös kyseisen eläimen kanssa samassa näyttelyboksissa olevat eläimet. Nämä eläimet eivät voi osallistua kyseisessä näyttelyssä mihinkään luokkaan tai kilpailuun. 

ELÄIMEN TOIMITTAMINEN ARVOSTELTAVAKSI

Näyttelyboksin on oltava tehdasvalmisteinen, läpinäkyvä, jyrsijöiden käyttöön tarkoitettu muovinen terraario. Eläinten tulee olla esillä näyttelyboksissa, jossa on selvästi esillä näyttelynumero ja jossa ei ole muita merkintöjä. Mikäli samassa näyttelyboksissa on useampi kuin yksi eläin, näiden on oltava selkeästi erotettavissa toisistaan. Yhdessä näyttelyboksissa saa olla kerrallaan maksimissaan kolme eläintä. Eläimen vie tuomarin arvosteltavaksi näyttelyassistentti.

Ulkomuotoluokka on etusijalla arvostelujärjestyksessä, mikäli eläimen arvosteluvuoro osuu lemmikkiluokan kanssa samaan aikaan. Eläin siirtyy lemmikkiluokkaan arvosteltavaksi ulkomuotoluokan jälkeen.

ULKOMUOTOLUOKAT JA NIIDEN PALKITSEMINEN

Eläimet jaetaan rotumääritelmän mukaan neljään kilpailuryhmään:

Ryhmä 1. Yksiväriset

Ryhmä 2. Tikatut

Ryhmä 3. Pointilliset

Ryhmä 4. Kuviolliset

Sileä- ja kiharakarvaiset kesyrotat arvostellaan erikseen omissa turkkiluokissaan. Urokset ja naaraat kilpailevat keskenään samassa luokassa. Tuomari antaa kustakin esitetystä eläimestä kirjallisen arvion LSK ry:n hyväksymällä kaavakkeella.

Kilpailuryhmässä jokainen muunnos kilpailee omassa luokassaan, jaettuna ikäluokan mukaan. 

Eläimet jaetaan ikäluokkiin seuraavasti: 

2 – 5,5 kuukautta junioriluokka

6 kuukautta -> avoin luokka

Arvostelukaavakkeeseen merkitään, mikäli eläin on oikeutettu rekisteröintiin.

Tuomari voi valita jokaisesta muunnoksesta ja ikäluokasta 1 – 3 luokkavoittajaa (LKV1 – LKV3) rekisteröintioikeuden saaneiden eläinten joukosta. Sertifikaatteja voidaan jakaa LKV1 – LKV3:n saaneille eläimille. Mikäli luokassa on enemmän sertifikaattien arvoisia eläimiä, sertifikaatteja voidaan jakaa myös muille rekisteröintioikeuden saaneille eläimille. Lisäksi tuomari valitsee jokaisesta neljästä kilpailuryhmästä (yksiväriset, tikatut, pointilliset, kuviolliset) LKV1:n saaneiden junioreiden joukosta jokaisen kilpailuryhmän lupaavimman juniorin (LJ).

Tuomari valitsee jokaisen kilpailuryhmän sisältä LKV:n saaneiden joukosta 1-3 ryhmän parasta (RYP1-RYP3). 

Kasvattaja voi myös ilmoittaa Kasvatuskatselmukseen 4 – 6 itse kasvattamaansa eläintä. Eläinten tulee edustaa rotumääritelmään hyväksyttyjä muunnoksia. Eläinten muunnosten tulee olla yhdessä kasvatettavia, mutta eläinten ei tarvitse olla samaa muunnosta. Luokassa saa esittää kumpaakin turkkimuunnosta. Luokassa tuomari antaa suullisen arvion esitettyjen eläinten tasosta yleisesti, hyvistä ominaisuuksista sekä niistä asioista, jotka vaativat lisää työtä. Tarkoituksena on avoin keskustelu tuomarin ja kasvattajan välillä. Kasvattaja saa niin halutessaan tehdä itse muistiinpanoja. Kasvatuskatselmus ei ole kilpailuluokka, ja se on ilmainen. Luokkaan osallistuminen ei edellytä virallista kasvattajanimeä. Osallistumisoikeus luokkaan on vain LSK ry:n jäsenillä.

Esittelyluokka on tarkoitettu uusien, ei vielä rotumääritelmässä olevien, muunnosten tuomiseksi rotumääritelmään. Kasvattaja(t) esittää 3 – 6 Suomessa syntynyttä muunnoksen edustajaa. Tämä luokka voidaan esittää ainoastaan LSK:n näyttelyissä. Arvion uudesta muunnoksesta antaa Kasvattaja- ja tuomarikomitea. Esittelyluokka ei ole kilpailuluokka, ja se on ilmainen. Luokkaan osallistuminen ei edellytä virallista kasvattajanimeä. Osallistumisoikeus luokkaan on vain LSK ry:n jäsenillä.

LEMMIKKILUOKAT JA NIIDEN PALKITSEMINEN

Lemmikkiluokassa kiinnitetään huomiota eläimen luonteeseen ja siihen, miten se on hoidettu. Luonteeltaan eläimen tulee olla kiltti ja hyvin käsiteltävissä. Yleisvaikutelmaltaan lemmikkirotan tulee olla eloisan ja kiinnostuneen oloinen. Eläimen tulee olla terve ja puhdas. 

Eläimet jaetaan iän perusteella kilpailuryhmän sisällä seuraavasti: 

2 – 5,5 kuukautta junioriluokka

6 kuukautta -> avoin luokka

Urokset ja naaraat arvostellaan omissa ryhmissään.

Lemmikkiluokkaan voi osallistua eläin, joka on näyttelypäivänä täyttänyt kaksi (2) kuukautta. Lemmikkiluokan tuomari jakaa jokaiselle eläimelle sen tasoa vastaavan arvosanan: ERI (erinomainen), EH (erittäin hyvä), H (hyvä), T (tyydyttävä). Tuomari voi jakaa kunniapalkintoja (KP) ERI:n saaneille eläimille. Yksilöarvostelujen jälkeen tuomari valitsee voittajat niiden eläinten joukosta, joille on antanut kunniapalkinnon. Tuomari valitsee KP:n saaneiden eläinten joukosta viisi parasta sijoille PET1 – PET5.

Lisäksi tuomari valitsee lupaavimman juniorin (LJ) alle kuuden (6) kuukauden ikäisten rottien joukosta sekä parhaan veteraanin (PV) 20 kuukautta täyttäneiden rottien joukosta. LJ ja PV valitaan ERI:n saaneiden eläinten joukosta. Tuomari voi halutessaan valita myös tuomarin suosikin (TS) kaikkien arvostelemiensa eläinten joukosta. Lemmikkiluokassa voidaan jakaa myös muita palkintoja.

Steriloidut ja kastroidut kesyrotat voivat osallistua lemmikkiluokkaan.

AGILITYLUOKAT JA NIIDEN PALKITSEMINEN

Agility on tarkoitettu kesyrottien ja niiden ohjaajien hauskaksi yhteistoiminnaksi. Nopean rata-ajan lisäksi ohjaajan ja kesyrotan välinen yhteistyö otetaan huomioon tuomaroinnissa. Agilityyn voivat osallistua kaikki kaksi kuukautta täyttäneet kesyrotat. Naaraat ja urokset kilpailevat omissa ryhmissään. Agilityyn ilmoittaudutaan ennakkoon näyttelykutsun mukaisesti. Agilityyn osallistuvan eläimen ei tarvitse olla ilmoitettu muihin luokkiin tai kilpailuihin. 

Agilityyn osallistuvat kesyrotat tuodaan terveystarkastukseen ennen kilpailua. Ohjaajan vastuulla on toimittaa eläimensä tarkastukseen, kun se on ilmoitettu alkaneeksi. Terveystarkastuksen suorittaa LSK ry:n hyväksymä tuomari, tuomariharjoittelija tai muu järjestävän yhdistyksen nimeämä henkilö, ei kuitenkaan kyseisen kilpailun tuomari tai osallistuja. Mikäli kilpailuun osallistuva eläin on todistettavasti saanut hyväksytyn arvostelun joko ulkomuoto- tai lemmikkiluokasta, erillistä terveystarkastusta ei tarvita. Tuomarilla on kuitenkin oikeus sulkea eläin kilpailusta myöhemmässä vaiheessa, mikäli sen terveydentilassa on tapahtunut jokin muutos.

Agilityrataan on mahdollista tutustua ennen kilpailun aloitusta. Rotakot saavat vapaasti harjoitella radalla sen jälkeen, kun harjoittelevalle kesyrotalle on tehty terveystarkastus. Harjoittelussa ohjaajat vuorottelevat keskenään radan käytössä, etusijalla kuitenkin kilpailuun osallistuvat kesyrotat ja ohjaajat. Harjoitteluaika kestää tuomarin ilmoitukseen asti.

Ennen kilpailun alkua rata puhdistetaan harjoittelun jäljiltä. Tuomari päättää tai arpoo ennen kilpailua esteiden järjestyksen ja radan suoritussuunnan. Agility aloitetaan aina urosten kilpailulla. 

Rotakot suorittavat radan ilmoittautumislistan mukaisessa järjestyksessä. Mikäli eläin on kilpailuvuoronsa aikana arvosteltavana joko ulkomuoto- tai lemmikkiluokassa, tästä on ilmoitettava tuomarille ja eläin kilpailee oman luokkansa listan viimeisenä. 

Jokaisella ilmoitetulla eläimellä on kaksi suorituskertaa ja ne suoritetaan peräkkäin. Aikaa radan suorittamiseen uroksilla on kolme (3) minuuttia, naarailla kaksi ja puoli (2.5) minuuttia. Suoritus katsotaan päättyneeksi tämän jälkeen. Ohjaaja voi kuitenkin halutessaan keskeyttää suorituksen jo aiemmin. Suoritus alkaa ajanottajan komennolla ‘aika alkaa nyt’, rotan ollessa ensimmäisen esteen edessä. Suoritus päättyy kun eläimen kaikki käpälät ovat koskettaneet pöytää viimeisen esteen jälkeen tai aikarajan täyttyessä.

Kilpailun tuomaroi joko LSK ry:n hyväksymä agilitytuomari tai tämän valvoma tuomariharjoittelija. Tuomari voi hylätä suorituksen, mikäli toteaa rotakon rikkoneen kilpailun sääntöjä. Tuomari antaa ensin suullisen varoituksen, minkä jälkeen seuraava rike johtaa eläimen sulkemiseen kilpailusta sekä suorituksen hylkäämiseen. 

Hylkäävät rikkeet: 

  • Eläimen liikuttaminen käsin (poislukien eläimen palauttaminen suoritettavalle esteelle)
  • Eläimen pakottaminen
  • Eläimen kovakourainen käsittely
  • Eläimen huono psyykkinen tila

Tuomari palkitsee kolme nopeimman ajan saanutta eläintä, lisäksi tuomari voi jakaa muita palkintoja. Lisäksi eläin saa agilitysertifikaatin, mikäli suoritusaika on 45 sekuntia tai alle (naaraat) tai 55 sekuntia tai alle (urokset). 

Viralliset agilityesteet:

TITTELIT JA VALMISTUMINEN

Ulkomuotoluokassa valmistutaan seuraavasti:

Kolme sertifikaattia = Suomen muotovalio (FiMVA)

Kuusi sertifikaattia = Suomen kaksoismuotovalio (FiKaMVA)

Yhdeksän sertifikaattia = Suomen kolmoismuotovalio (FiKoMVA)

Valmistumisen edellytyksenä on, että myönnetyistä sertifikaateista vähintään yksi on saatu avoimesta luokasta. Sertifikaattien täytyy olla vähintään kahdelta eri tuomarilta.

Lemmikkiluokassa valmistutaan seuraavasti:

Kolme kunniapalkintoa =  SilverPet (SP)

Kuusi kunniapalkintoa = GoldPet (GP)

Yhdeksän kunniapalkintoa = PlatinumPet (PP)

Valmistumisen edellytyksenä on, että myönnetyistä kunniapalkinnoista vähintään yksi on saatu avoimesta luokasta.

Agilityvalion arvon (AVA) saa eläin, joka on palkittu kolmella agilitysertifikaatilla.

Titteleiden perään merkitään valmistumisvuosi, esim. FiMVA-21.

TUOMARIIN VAIKUTTAMINEN

Mikäli eläimen omistaja käyttäytymisellään (esimerkiksi kertomalla omistavansa arvosteltavan eläimen) yrittää vaikuttaa arvosteluun, tuomari voi hylätä eläimen eikä näyttelymaksua palauteta.

Mikäli yritys vaikuttaa arvosteluun on törkeä, voidaan näytteilleasettajalle antaa varoitus. Varoituksesta lähetetään kilpailun jälkeen kyseiselle näytteilleasettajalle kirjallinen ilmoitus. Kun henkilö on saanut kaksi varoitusta, hänet asetetaan määräaikaiseen näyttelykieltoon, jonka pituuden päättää LSK ry:n hallitus.

LSK ry:n hallitus voi antaa näyttely- tai toimintakiellon näytteilleasettajalle, joka häiritsee tai moittii tuomaria, rikkoo näitä sääntöjä tai hyviä tapoja.

VAHINKOTAPAUKSET

Näyttelyn järjestäjät ja toimitsijat eivät vastaa niistä vahingoista, joita eläimelle, omistajalle tai näytteilleasettajalle voi sattua tai joita eläin voi aiheuttaa näyttelyn aikana.

MUUTOSOIKEUS

LSK ry pidättää itsellään oikeuden muuttaa näyttelysääntöjä, lisätä jaettavia titteleitä tai muuttaa jo olemassa olevien jakoperusteita tulevaisuudessa.

13.12.2023